Що необхідно знати про коронавірусну інфекцію?

Увага! Сайт оновлюється. Деякі розділи можуть бути недоступні.

Back Міська рада Міський бюджет Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Вишневе на 2014 рік

Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Вишневе на 2014 рік

Закачати...

 

Рішенням  36  сесії              6 скликання від 18.02.2014р.

                                                                          

                                    

                                                                                            

 

Програма

економічного, соціального

та культурного розвитку

міста Вишневе

на 2014 рік

 

 

 

м.Вишневе -2014

 

 


Зміст

 

№ з/п

Назва

стор.

 

Вступ

3

1.

Цілі та пріоритети економічного, соціального та культурного розвитку міста у 2014 році

4

2.

Розвиток реального сектору економіки

6

2.1.

Промисловість                   

6

2.2.

Зв’язок

7

2.3.

Науково-інноваційна діяльність

7

2.4.

Споживчий ринок                                                                   

8

2.5.

Розвиток підприємництва                                                     

9

2.6.

Будівництво                                                                                       

10

3.

Інвестиційна діяльність                                                     

10

4.

Житлово-комунальне господарство

11

4.1.

Фінансування заходів  по розвитку ЖКГ

12

4.2.

Утримання автомобільних доріг

12

5.

Фінансові ресурси  

12

6.

Соціальна сфера

17

6.1.

Демографічна ситуація                                                  

17

6.2.

Зайнятість населення та ринок праці                           

18

6.3.

Соціальний захист населення                                        

19

6.4.

 Розвиток інформаційного простору

20

6.5.

Освіта

20

6.6.

Культура

20

6.7.

Фізична культура і спорт

21

7

План  економічного, соціального та культурного розвитку на 2014 рік 

21

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

Програма економічного, соціального та культурного розвитку     міста Вишневе на 2014 рік (даліПрограма) є документом, у якому на основі аналізу розвитку міста визначаються цілі та пріоритети економічного, соціального та культурного розвитку на 2014 рік та заходи щодо реалізації державної політики, спрямованої на підвищення якості життя та добробуту громадян.

 

Програма розроблена відповідно до пріоритетних напрямів програми Президента України В.Ф. Януковича «Україна – для людей» та Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна держава», схваленої 2 червня 2010 року на засіданні Комітету з економічних реформ, та щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України “Модернізація України – наш стратегічний вибір”. У Програмі передбачений комплекс завдань та заходів, спрямованих на стабілізацію роботи і розвиток основних галузей виробничої та соціальної сфери області.

Програма підготовлена згідно доручення Президента України від 20.04.2010                    № 1-1/729, розпорядження голови Київської облдержадміністрації від 22.04.2010 № 367 «Про затвердження плану заходів щодо виконання доручення Президента України від 20.04.2010 № 1-1/729, основних завдань Стратегії розвитку Київської області на період до 2015 року, затвердженої рішенням Київської обласної ради від 30.03.2007 № 103-10-V та розпорядженням голови Київської облдержадміністрації від 18.10.2011 № 1160 «Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Київської області на період до 2015 року» та доручення РДА .

Метою Державної програми є зростання добробуту і підвищення якості життя населення за рахунок забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці, підвищення її конкурентоспроможності як основи для збалансованого зростання стандартів та показників економічного розвитку.

Програма визначає цілі, завдання та основні заходи економічного і соціального розвитку міста на 2014рік. За кожним напрямом державної політики сформульовані також проблемні питання, ризики та критерії ефективності. Заходи державного регулювання, які реалізуються шляхом застосування економічних і організаційно-правових важелів, повинні закласти основи для стійкого довгострокового економічного зростання та підвищення добробуту населення.

Відповідно до Програми, головні зусилля будуть спрямовані на закріплення економічного зростання на основі його інноваційно-інвестиційної складової, забезпечення доступу до результатів економічного зростання для якомога більшої кількості громадян, справедливої оплати праці та повноцінного відновлення робочої сили, задіяння стимулів до збільшення індивідуальних доходів громадян шляхом підвищення продуктивності праці з метою досягнення головної мети розвиткупідвищення добробуту населення міста.

 

Програма розроблена на основі вимог Конституції України з урахуванням положень:

§   Законів України:

- «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»;

- «Про державні цільові програми»;

- «Про стимулювання розвитку регіонів»;

- «Про інвестиційну діяльність»;

- «Про режим іноземного інвестування»;

- «Про зовнішньоекономічну діяльність»;

- «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

 

§   Постанов Кабінету Міністрів України:

- від 26.04.2003 № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету»;

- від 21.07.2006 № 1001 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року».

 

§   Розпоряджень Кабінету Міністрів України:

- від 08.09.2010 № 1794 - р «Про затвердження плану заходів на 2011 рік щодо реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року» та інших нормативно-правових актів.

 

Реалізацію намічених показників передбачається здійснювати в основному через економічні важелі державного регулювання та виконання заходів, передбачених актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Київської обласної ради, розпорядженнями голови Київської обласної державної       адміністрації, рішеннями Києво-Святошинської районної ради, розпорядженнями голови Києво-Святошинської райдержадміністрації, рішеннями Вишневої міської ради та розпорядженнями міського голови, які спрямовані на подальший розвиток економіки і вирішення найактуальніших соціальних проблем.

У процесі виконання Програма може уточнюватися, зміни і доповнення до Програми затверджуються виконкомом Вишневої міської ради.

Звітування про виконання Програми здійснюється за підсумками року на сесії міської ради.

1. Цілі та пріоритети економічного, соціального та культурного розвитку    міста Вишневе у 2014 році

 

Основне завдання Програми полягає у вирішенні соціальних проблем та підвищення рівня життя населення міста за рахунок подальшого нарощування економічного потенціалу шляхом суттєвого зростання обсягів залучення інвестицій в економіку, розвитку конкурентоспроможного промислового і сільськогосподарського виробництва, покращення фінансового стану підприємств, розвитку малого і середнього бізнесу.

·                            Головним напрямом соціально-економічного розвитку міста на 2014 рік визначено покращення умов проживання в місті, розвиток міської інфраструктури, інтенсивний розвиток комунальних підприємств міста  та вирішення потреб по забезпеченню додаткових місць у дитячих дошкільних закладах.

 

З метою реалізації зазначених цілей визначено основні пріоритетні напрями розвитку:

Ø  реальний сектор економіки– створення умов для поступового перетворення господарського комплексу у високоефективну систему, спрямовану на забезпечення стабільного зростання обсягів виробництва, створення сприятливого ринкового середовища, та стимулювання інвестиційно-інноваційного перетворень.

Необхідно спрямувати основні зусилля на забезпечення прогнозованості економічної і соціальної політики для життєдіяльності населення  міста та бізнес-середовища на основі підвищення конкурентоспроможності економіки та зміцнення економічної, енергетичної, продовольчої та екологічної безпеки.

Ø  соціальна сфера– забезпечення послідовного та стійкого зростання показників, які характеризують рівень життя населення  та в першу чергу збільшення грошових доходів населення;

Ø  гуманітарна сфера– створення  необхідних умов для збереження і зміцнення репродуктивного здоров’я населення, підтримки молоді, захисту інвалідів та людей похилого віку, забезпечення розвитку освіти, спорту, культури, відпочинку;

Вирішення вказаних завдань передбачається здійснити шляхом реалізації пріоритетних напрямів щодо поступального та збалансованого розвитку економічної та соціальної сфери :

§  нарощування темпів приросту інвестицій:збереження позитивної інвестиційної динаміки як внутрішнього, так і зовнішнього попиту шляхом  створення в місті сприятливого інвестиційного клімату, стимулювання інвестиційної діяльності підприємств та організацій, подальшого формування привабливого інвестиційного іміджу  за рахунок: презентації інвестиційних пропозицій  на міжнародних економічних та інвестиційних форумах і виставках, розміщення на веб-сторінці інвестиційних пропозицій підприємств і організацій міста українською та англійською мовами.

§  розбудова ефективного промислового сектору:перетворення його у високоприбуткову галузь економіки шляхом продовження формування інфраструктури підтримки інновацій, введення в дію нових виробничих потужностей, залучення інвестиційних ресурсів, впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій, що дасть можливість задовольняти матеріальні та соціальні потреби населення.

§  забезпечення стійкого розвитку малого підприємництва й підвищення його ролі у соціально-економічному житті міста:усунення перешкод для започаткування та розвитку підприємницької діяльності, забезпечення їх рівного доступу до ресурсів , активізація фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки суб’єктів малого бізнесу шляхом часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що їм надаються на реалізацію інвестиційних проектів, сприяння підвищенню конкурентоспроможності продукції малих підприємств.

§  запровадження стратегії планування використанняземельних ділянок: забезпечення ефективного використання земельних ресурсів, забезпечення прозорого продажу земельних ділянок на аукціонах, проведення робіт щодо відновлення земельного фонду , розробка містобудівної документації, визначення принципових підходів до вирішення питання щодо планування, забудови та іншого використання території .

§  Досягнення вищезазначених пріоритетних напрямів розвитку економіки забезпечить наповнення бюджету та дозволить спрямувати фінансові ресурси у соціальну сферу для створення повноцінного життєвого середовища, додержання державних соціальних стандартів та гарантій:

§  зростання добробуту та підвищення рівня життя населення:підвищення рівня доходів мешканців міста шляхом зростання заробітної плати та збільшення її частки у структурі доходів населення, поліпшення якості робочих місць та якості трудового потенціалу , його конкурентоспроможності на ринку праці та вжиття заходів щодо запобігання росту безробіття в умовах впливів міжнародного розподілу праці, створення умов для гігієни і безпеки праці, подальше підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян, розвиток пенсійного реформування, подальше розв’язання проблем соціально-побутової, медичної, натуральної і грошової допомоги малозабезпеченим, одиноким громадянам, громадянам похилого віку та інвалідам.

§  забезпечення всебічного розвитку людини як особистості та найвищої цінності суспільства: створення мешканцям міста умов рівного доступу до якісної освіти, продовження роботи із створення умов для здобуття повноцінної освіти різними категоріями дітей, створення умов для відродження та розвитку культури на території міста, забезпечення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня та естетичного виховання громадян, поліпшення діяльності усіх складових фізкультурного руху в місті.

§  розвиток транспортної інфраструктури: будівництво шляхопроводу.

§  здійснення природоохоронних заходів щодо призупинення погіршення стану навколишнього природного середовища: зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, скидів забруднюючих стоків у поверхневі водойми та поліпшення якості питної води, впорядкування поводження з твердими побутовими відходами.

§  забезпечення населення, підприємств та організацій якісними житлово-комунальними послугами та створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг: залучення інвестицій для проведення реконструкції, капітального ремонту та модернізації і розвитку житлового фонду та систем водо-, теплопостачання та водовідведення; забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства; формування ринку послуг з управління та утримання багатоквартирних будинків, посилення контролю за їх якістю.

§  Сприяння та підтримка комплексної програми профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю в м.Вишневе  на 2014 рік

 

2. РОЗВИТОК  РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

 

2.1. Промисловість

 

  Покращення ситуації в промисловості у 2014 році прогнозується за рахунок кредитування банківськими установами відповідних галузей реального сектору економіки , що в свою чергу надасть можливість поповнити обігові кошти для оплати матеріалів, енергоносіїв, переобладнання і модернізації виробництв, в наслідок чого збільшиться рівень обсягів виробництва промислової продукції та подальшої її реалізації.

 

Пріоритетні напрямки розвитку на 2014 рік:

 

·         освоєння нових видів конкурентоспроможної продукції, розширення її асортименту, підвищення якості;

·         впровадження нових наукоємних технологій, насамперед енергозбері­гаючих;

·         удосконалення роботи маркетингових служб підприємств;

·         сприяння підприємствам  у залученні інвестицій для реалізації інвестиційних проектів та заходів щодо реконструкції та технічного переоснащення виробничих потужностей з метою освоєння нових видів конкурентоспроможної продукції;

·         створення та постійне оновлення бази даних продукції, яку виробляють промислові підприємства, з метою використання цих матеріалів для інформування потенційних споживачів як в Україні, так і за її межами;

·         забезпечення активної участі підприємств  у виставково-ярмаркових заходах з метою освоєння нових ринків реалізації виробленої продукції;

·         забезпечення інформування підприємств щодо інноваційних розробок наукових установ Національної академії наук України та вищих навчальних закладів.

             

Відповідальні:  виконком, промислові підприємства міста, комісії  ради.

 

2.2. Зв’язок

 

Пріоритетні напрямки розвитку на 2014 рік:

        

 • Подальше розширення ємності та якісних показників послуги широкосмугового доступу в м.Вишневе.
 • Виконання нових підключень до широкосмугового доступу послуги «Інтернет».
 • Розширення ємності АТС місцевої та Київської нумерації в місті Вишневе.

 

Відповідальні:   ЦТП № 20, комісії  міськради, виконком.

 

2.3. Науково-інноваційна діяльність

·                   

·                    У 2014 році планується продовження робіт над подальшим розвитком інноваційних заходів на підприємствах та в установах міста.

 

І. Освіта

Дослідно-експериментальна та інноваційна діяльность в дошкільних навчальних закладах Вишневої міської ради Києво-Святошинського району на 2014/15 н.р.

 

Тема „Еколого-оздоровча робота з дітьми”

 1. Дошкільний навчальний заклад(центр розвитку дитини) „Росинка”;
 2. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) санаторного типу „Ромашка”;
 3. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу „Орлятко”.

Тема „Формування художньо-емоційних і здоров’язбережувальних особистісних компетентностей дитини в умовах дошкільного навчального закладу”

 1. Дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) „Росинка” (програма по хореографії, програма „Незвичайне малювання”, „Писанкарство”);
 2. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу „Орлятко” (програма „Незвичайне малювання”);
 3. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу „Чебурашка” (програма „Музика доброти”);
 4. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу „Теремочок” (програма з хореографії, „Хатха-йога”);
 5. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу „Намистинка” (програма з хореографії);
 6. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу „Яблунька” (програма з хореографії);
 7. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) санаторного типу „Ромашка” (програма з хореографії, „Незвичайне малювання”).

 

Тема „Формування пізнавальної активності дітей дошкільного віку в процесі ознайомлення з природним довкіллям”

 1. Дошкільний навчальний заклад(центр розвитку дитини) „Росинка”;
 2. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) санаторного типу „Ромашка”;
 3. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу „Орлятко”;
 4. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу „Чебурашка”.

 

Тема „Організація фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми в умовах дошкільного навчального закладу”

 1. Дошкільний навчальний заклад(центр розвитку дитини) „Росинка”;
 2. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) санаторного типу „Ромашка”;
 3. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу „Орлятко”;
 4. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу „Теремочок”;
 5. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу „Яблунька”;
 6. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу „Намистинка”;
 7. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу „Чебурашка”.

 

Дослідно-експериментальна робота за програмою „Росток”

 1. Дошкільний навчальний заклад(центр розвитку дитини) „Росинка”

 

Інноваційна робота за програмою Н. Шелестової (навчання читанню)

 1. Дошкільний навчальний заклад(центр розвитку дитини) „Росинка”;
 2. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу „Чебурашка”;
 3. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу „Теремочок”.

Основні завдання та заходи на 2014 рік:

 

 • надання інноваційно-активним підприємствам інформаційно-консультативної допомоги з боку місцевих органів влади.
 • Забезпечення сприятливих умов для розвитку інноваційної діяльності, впровадження високотехнологічних проектів, стимулювання залучення новітніх технологій у виробничу діяльність та сферу надання послуг.

Відповідальні: виконком, комісії міської ради, підприємства, заклади освіти.

 

 

2.4. Споживчий ринок

 

Позитивні тенденції розвитку економіки міста останніх років сприяли сталому розвитку споживчого ринку, спрямованого на поліпшення життєвих умов населення та забезпечення їх якісними товарами.

                  У 2014 році прогнозується, що обсяг реалізованих послуг збільшиться на 19% до показника 2013 року.

Основні цілі, завдання та заходи на 2014 рік:

 • формування ефективної торговельної інфраструктури споживчого ринку, здатної задовольнити зростаючі потреби населення в якісних товарах та послугах, забезпеченнявисокогорівняобслуговування у сучасних умовах;

·         забезпечення реалізації державної політики в сфері послуг, спрямованої на вдосконалення торговельного та побутового обслуговування населення;

·         насичення споживчого ринку міста широким асортиментом якісних продовольчих та непродовольчих товарів;

·         розширення та раціональне розміщення мережі підприємств торгівлі і ресторанного господарства;

·         вдосконалення діяльності об’єктів ринкового господарства, завершення реконструкції та будівництво нових об’єктів ринкового господарства.

 

         У 2014 році передбачається здійснювати заходи спрямовані на поліпшення якості торгівельного обслуговування, підтримку вітчизняного товаровиробника, запобігання необґрунтованому зростанню цін на споживчому ринку, зростання обсягу роздрібного товарообороту.
Основними завданнями в сфері торгівлі та побутового обслуговування є:
- поліпшення якості торгівельного обслуговування населення;
- стимулювання попиту на товари, що виробляються вітчизняними товаровиробниками, сприяння їх виходу на споживчий ринок області;
- сприяння залученню на ринки як місцевих товаровиробників, так і товаровиробників з інших районів;
- створення нових робочих місць як за рахунок збільшення кількості новостворених підприємств, так і за рахунок виявлення нелегального бізнесу у сфері торгівлі та послуг.

 

Розвиток закладів торгівлі та побутового обслуговування населення  у 2014 році

з/п

Назва

місцевої ради

Заходи, які будуть здійснюватися місцевими радами у 2014 році

Джерела фінансуван

ня

 

 

 

 

1.

Вишнева м/р

1.      Будівництво магазину по вул.Жовтневій

2.      Відкриття  5 магазинів та 2 -громадського харчування в житловому комплексі «Акварель»

3.      Відкриття міні-пекарні по вул.Чорновола

 

 

Кошти інвесторів

Відповідальні:    виконком, міська рада,  комісії ради.

 

2.5. Розвиток підприємництва

 

 Реалізація в районі завдань, передбачених актами Президента України і Кабінету Міністрів України, а також заходами Програми розвитку малого підприємництва у місті на 2011-2015роки   позитивно впливає на результати діяльності малого та середнього бізнесу.         

 

Прогноз розвитку галузі на 2014 рік.

 

Кількість малих підприємств збільшиться на 6 %  в порівнянні з 2013  роком .

 

Основні цілі, завдання та заходи на 2014 рік:

·         забезпечення безумовної реалізації завдань державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

·         організація  (враховуючи існуючий вітчизняний і міжнародний досвід) стабільної і гнучкої системи фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки суб’єктів малого та середнього бізнесу шляхом часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що надаються суб’єктам малого та середнього бізнесу на реалізацію інвестиційних проектів, спрощення доступу малих підприємств до кредитних та інвестиційних ресурсів;

·         забезпечення ресурсної та інформаційної підтримки малого та середнього підприємництва;

·         спрощення реєстраційних та дозвільних процедур;

·         формування інфраструктури підтримки підприємництва;

·         надання суб’єктам малого підприємництва інформаційно-консультативної допомоги з боку міської ради;

·         сприяння співпраці державних, громадських, профспілкових та інших організацій, які причетні до діяльності малих підприємств в Україні, з відповідними міжнародними структурами.

·       

Відповідальні: міська рада, виконком та профільна комісія.

 

2.6. Будівництво

 

            У 2014 році за попередніми підрахунками прогнозується збільшення на 10 % обсягу виконаних будівельних робіт підрядними і ремонтними організаціями .

·                             На потреби капітального ремонту та додаткового обладнання діючих дитячих садочків Ромашка та Яблунька заплановано спрямувати 3300 тис.грн. Заплановано провести проектні роботи та реконструкцію будівлі бувш. ДНЗ « Колобок». В плані соціально-економічного розвитку міста на ці заходи заплановано 7100 тис.грн. У 2014 році заплановано ввести в експлуатацію нове приміщення дитячої поліклініки по вул. Жовтнева 31-а та обладнати її новим медичним обладнанням. Обсяги фінансування становлять 5690 тис.грн.

·                    На 2014 рік заплановано ввести в експлуатацію спеціалізований кабінет для проведення томографічних обстежень в приміщенні міської лікарні. Планом соціально-економічного розвитку визначено витратити на ці заходи 1470 тис.грн. Планується завершення робіт по будівництву ЗОШ № 1 на суму близько 17 млн грн..

·                    Для розвитку міста на 2014 рік планується розпочати комплекс робіт по реконструкції центральної частини міста. Заплановано провести реконструкцію приміщення міського РАЦСу вартістю 180 тис.грн, розробити проект та розпочати будівництво сучасного футбольного поля зі штучним покриттям та структурою обслуговування вартістю 10000 тис.грн., розробити проект будівництва в’їзного знаку до міста по вул. Святошинській ,  проект шляхопроводу, продовжувати впровадження  системи відео спостереження в місті. На ці заходи заплановано 650 тис.грн.

·       

·        Основні пріоритетні напрямки робіт галузі у 2014 році за рахунок інвесторів:

·       

·                 - фінансування будівництва житла за рахунок населення у порядку пайової участі;

·        - будівництво багатоквартирних житлових будинків в м.Вишневе: замовник-НАУ по вул..Вітянській,2  та ТОВ «Вишнівськміськреконструкція» 6-8 черги по вул. Л.Українки.

·        - будівництво багатоквартирних житлових будинків в м.Вишневе  по вул.Піонерській «Піонерський квартал»: замовник- Гайдайчук Л.Л.

·        - реконструкція ПАТ ВБД Україна (виробнича база) по вул.Промисловій,7

·        - реконструкція вироб.бази ПАТ Київоблагротехсервіс по вул.Київській.

·                 - будівництво готелю в м.Вишневе: замовник- ТОВ Ресурсозбереження  по вул.Київській.

·                 -будівництво багатоквартирного житлового будинку в м.Вишневе по вул.Жовтневій, замовник- замовник ПП «Будспецсервіс»

·                  - будівництво багатоквартирного житлового будинку в м.Вишневе по вул. Л.Українки, замовник-  ТОВ СПМК -1.

·                  - будівництво багатоквартирного житлового будинку в м.Вишневе по вул. Жовтневій, замовник-  Південно-Західна залізниця.

 

Відповідальні: відділ містобудування та архітектури виконкому, міська рада.

 

 

3. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Основною метою реалізації інвестиційної політики у 2014 році є нарощування обсягів залучення інвестицій в економіку міста, зокрема, з метою проведення реконструкції та технічного переозброєння підприємств, розвитку мережі об’єктів соціально-культурного та комунального призначення тощо.

Планується проведення інвестиційних конкурсів щодо будівництва, реконструкції об»єктів житлового, нежитлового призначення та соціальної інфраструктури м.Вишневе.

·                    Основні цілі, завдання та заходи на 2014 рік:

·                   

·         стимулювання інвестиційної діяльності підприємств та організацій;

·         створення  сприятливого інвестиційного клімату;

·         подальше формування привабливого інвестиційного іміджу ;

 • Підвищення інвестиційного іміджу міста та зацікавленості як вітчизняних, так і іноземних інвесторів у 2014 році відбуватиметься шляхом розширення і оновлення бази інвестиційних проектів підприємств та організацій  для потенційних інвесторів;

·         розміщення інформації щодо інвестиційного потенціалу та інвестиційної діяльності  в мережі Internet;

·         активізація інформативної відкритості міста у сфері висвітлення інвестиційного потенціалу на семінарах, конференціях;

 

Відповідальні: виконком, міська рада,   керівники підприємств, комісії  ради

 

4. ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

 

Пріоритетні завдання розвитку житлово-комунального господарства у 2014 році визначені Програмою реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста на 2013-2014 роки, яка затверджена рішенням сесії міської ради від 22.11.2011.

В зазначеній Програмі включені пропозиції щодо фінансування ремонтних робіт житлового фонду, а також за кошти спонсорів та інвесторів.

           З метою підвищення якості житлово-комунальних послуг, забезпечення сталої роботи цього сектору передбачається:
- продовження реалізації заходів міських програм реформування та розвитку житлово-комунального господарства

- ліквідація стихійних та несанкціонованих сміттєзвалищ;
- проведення заходів з озеленення міста

- виконання комплексу заходів з підготовки житлово-комунальних підприємств та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період.

·                           Планується проведення робіт з благоустрою та озеленення в місті, капітального ремонту доріг та тротуарів. На ці заходи в плані соціально-економічного розвитку передбачено близько 3100 тис.грн.

·                    На розвиток комунального господарства міста та покращення ефективності його роботи по забезпеченню мешканців міста Вишневе якісними комунальними послугами заплановано виділити 21037 тис.грн. з різних джерел надходження коштів. В тім рахунку з державного бюджету заплановано отримати та використати 11870 тис.грн.

·                    Головними напрямами роботи на 2014 рік по КП « Вишнівськтеплоенерго» є реконструкція теплопункту з установкою ІТП по житловому будинку № 42-б по вул. Чорновола, реконструкція квартального бойлера по вул. Жовтнева 13, реконструкція котла ПТВМ-30 на котельні по вул. Київська.

·                    Для розвитку КП « Вишнівськводоканал» заплановано провести капітальний ремонт водопровідної мережі ДУ-600 по вул. Київська з заміною на поліетиленові труби діаметром 400 ., побудувати резервуар чистої води на ВНС по вул. Промислова 2,проводити ремонти ділянок водопровідної та каналізаційної мережі по вулицям міста, завершити проект будівництва каналізаційної мережі по вул. Гоголя.

·                    Значні обсяги робіт заплановані по комунальному підприємству « Управління міським господарством». У 2014 році планується продовжити заходи з ремонту дитячих та спортивних майданчиків обсягом фінансування 300 тис.грн., провести капітальний ремонт ліфтів в буд. Щорса 10, Балукова 5 та 1-а, обсягом фінансування 1837 тис.грн. У 2014 заплановано проводити ремонт покрівель житлових будинків та часткове утеплення фасадної частини будинків. На ці заходи в плані розвитку міста заплановано біля 2 млн.грн.

 

4.1. Фінансування заходів передбачених для розвитку житлово-комунального господарства  та благоустрій міста у 2014 році у міському бюджеті

 

з/п

Назва заходу

План,

тис.грн.

Джерела фінансування

 

 

Дотація житлово-комунальному господарству на різницю в тарифах

174,0

Місцевий бюджет

 

Водопровідно-каналізаційне господарство( утримання бюветів)

30,0

Місцевий бюджет

 

Благоустрій міста(поточні видатки)

6239,0

Місцевий бюджет

 

Розвитокжитлово-комунального господарствата благоустрій(будівництво, реконструкція, кап.ремонт(див.план п 7)

11178,3

Місцевий бюджет

 

Озеленення міста

70,0

Місцевий бюджет

 

4.2. Утримання доріг

 

№ з/п

Назва заходу

Сума фінансування, тис. грн.

Джерела фінансування

1.

Ямковий ремонт та витрати на утримання доріг та вулиць

445,0

Кошти

 Міського бюджету

2.

Кап.ремонт доріг

1912,6

Кошти

державного бюджету

 

Загальна сума:

2357,6

 

 

Пріоритетні напрямки розвитку на 2014 рік:

 

§  забезпечення локального освітлення ділянок пішохідних переходів у місцях інтенсивного руху або концентрації ДТП, установка обмежувачів руху;

§  виконання запланованих обсягів реконструкції, капітального та поточного ремонту доріг комунальної власності.

Відповідальні: виконком, міська рада,   керівники підприємств, комісії  ради.

·                  

        

5. ФІНАНСОВІ  РЕСУРСИ

Основні пріоритетні напрямки  наповнення  бюджету на 2014 рік

·                   

1. Найбільшу питому вагу в загальному обсязі  власних і закріплених доходів місцевих бюджетів  становить податок з доходів фізичних осіб , на надходження якого має позитивний вплив:

·         підвищення розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС

·          підвищення мінімальної заробітної плати

·         проведення ефективних заходів по надходженню податку з доходів фізичних осіб із невиплаченої або несвоєчасно виплаченої заробітної плати та зокрема, не сплати цього податку головними підприємствами, філіями та відокремленими підрозділами, які знаходяться на території міста безпосередньо за місцем їх фактичного розташування;

·         легалізація виплати заробітної плати

2.Проведення нормативної оцінки землі, перегляд ставок орендної плати та наближення їх до максимальної.

3. Інвентаризація договорів оренди.

4. Залучення суб’єктів господарювання до заключення договорів оренди.

5. Проведення інвентаризації комунального майна та здійснення заходів по його раціональному використанню. 

6. Зменшення недоїмки по податках і зборах, що зараховуються до бюджету.

 

 Доходи міського бюджету на 2014 рік

 

 

 

 

 

грн.

Код

Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Разом

у т.ч. бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

10000000

 Податкові надходження

49 307 300

12 340 000

11 830 000

61 647 300

11000000

1.Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

32 960 000

х

х

32 960 000

11010000

Податок на доходи фізичних осіб

32 130 000

х

х

32 130 000

11010100

податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

24 760 000

х

х

24 760 000

11010200

податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами

170 000

х

х

170 000

11010400

податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата

2 100 000

х

х

2 100 000

11010500

податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування

5 100 000

х

х

5 100 000

11020000

Податок на прибуток підприємств

830 000

х

х

830 000

11020202

 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ  комунальної власності (район у місті, міста р-ного значення, села,селища)

632 000

х

х

632 000

11023202

Авансові внески з податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

198 000

х

х

198 000

12000000

2. Податки на власність

х

400 000

х

400 000

12030000

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу

х

400 000

х

400 000

12030100

Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (юридичних осіб)

х

180 000

х

180 000

12030200

Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (фізичних осіб)

х

220 000

х

220 000

13050000

Плата за землю

15 728 300

х

х

15 728 300

 

земельний податок

6 278 300

х

х

6 278 300

13050100

земельний податок з юридичних осіб

6 100 000

х

х

6 100 000

13050300

земельний податок з  фізичних  осіб

178 300

х

х

178 300

 

орендна плата

9 450 000

х

х

9 450 000

13050200

орендна плата з юридичних осіб

8 850 000

х

х

8 850 000

13050500

орендна плата з фізичних осіб

600 000

х

х

600 000

18000000

5.Місцеві податки і збори

619 000

11 875 000

11 830 000

12 494 000

18010000

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

х

30 000

30 000

30 000

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами

х

15 000

15 000

15 000

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами

х

15 000

15 000

15 000

18020000

Збір за місця для паркування транспортних засобів

305 000

х

х

305 000

18020100

Збір зі місця для паркування транспортних засобів, сплачених юридичними особами

305 000

х

х

305 000

18030000

Туристичний збір

11 000

х

х

11 000

18030100

Туристичний збір,сплачений юридичними особами

9 500

х

х

9 500

18030200

Туристичний збір,сплачений фізичними особами

1 500

х

х

1 500

18040000

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

303 000

45 000

х

348 000

18040100

Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачених фізичними особами

60 500

х

х

60 500

18040200

Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачених юридичними особами

109 300

х

х

109 300

18040600

Збір за провадження торговельної діяльності (ресторане господарство), сплачений фізичними особами

21 000

х

х

21 000

18040700

Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами

30 000

х

х

30 000

18040800

Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений юридичними особами

16 000

х

х

16 000

18040900

Збір за провадження торговельної діяльності із прибанням пільгового торгового патенту

100

х

х

100

18041000

Збір за провадження торговельної діяльності із прибанням короткотермінового торгового патенту

100

х

х

100

18041400

Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений юридичними особами

8 000

х

х

8 000

18041500

Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах

х

45 000

х

45 000

18041700

Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений юридичними особами

24 000

х

х

24 000

18041800

Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений фізичними особами

34 000

х

х

34 000

18050000

Єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва

х

11 800 000

11 800 000

11 800 000

18050300

єдиний податок  з юридичних осіб

х

4 500 000

4 500 000

4 500 000

18050400

єдиний податок  з  фізичних осіб

х

7 300 000

7 300 000

7 300 000

19000000

6.Інши податки та збори

х

65 000

х

65 000

19010000

 Екологічний податок

х

65 000

х

65 000

19010100

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення

х

38 000

х

38 000

19010300

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об"єктах,крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини

х

26 000

х

26 000

19010500

Надходження від реалізованого палива податковими агентами - субיєктами господарювання

х

1 000

х

1 000

20000000

Неподаткові надходження

176 700

12 205 000

10 100 000

12 381 700

21000000

1.Доходи від власності та підприємницької діяльності

56 000

х

х

56 000

21010000

Частина чистого прибутку (доходу)державних унітарних підприємств та їх обיєднань, що вилучається до бюджету, та дивіденди(доход) нарах. на акції (частки,паї) господ.тов., у стат.капіт.яких є держ.власн.

1 000

х

х

1 000

21010300

Частина чистого прибутку (доходу)комунальних унітарних підприємств та їх обיєднань, що вилучається до бюджету

1 000

х

х

1 000

21080000

2.Інші надходження

55 000

х

х

55 000

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

55 000

х

х

55 000

22000000

3. Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу

116 200

х

х

116 200

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

14 500

х

х

14 500

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

14 500

х

х

14 500

22090000

Державне мито

101 700

х

х

101 700

22090100

Державне мито,що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування

65 000

х

х

65 000

22090400

Державне мито,пов"язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок)та паспортів громадян України

36 700

х

х

36 700

24000000

4.Інші неподаткові надходження

4 500

10 105 000

10 100 000

10 109 500

24060000

Інши надходження

4 500

х

х

4 500

24060300

Інші надходження

4 500

х

х

4 500

24062100

Грошові стягнення за шкоду,заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарскої та іншої діяльності

х

5 000

х

5 000

24170000

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

х

10 100 000

10 100 000

10 100 000

25000000

5. Власні надходження бюджетних установ

х

2 100 000

х

2 100 000

25010000

Надходження від плати за послуги,що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

х

2 100 000

х

2 100 000

25010100

плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльності

х

2 090 000

х

2 090 000

25010300

плата за оренду майна бюджетних установ

х

10 000

х

10 000

30000000

 Доходи від операцій з капіталом

16 000

7 570 000

7 570 000

7 586 000

31000000

1. Надходження від продажу основного капіталу

16 000

х

х

16 000

31010000

Кошти від реалізації скарбів,майна,одаержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування,безхазяйного майна,знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів,власники яких невідомі

16 000

х

х

16 000

31010200

Коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадаю в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі

16 000

х

х

16 000

33000000

2. Надходження від продажу землі і нематеріальних активів

х

7 570 000

7 570 000

7 570 000

31030000

Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності

х

70 000

70 000

70 000

33010000

Кошти від продажу землі

х

7 500 000

7 500 000

7 500 000

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим

х

7 500 000

7 500 000

7 500 000

5000000

 Цільові фонди

х

235 000

х

235 000

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автномної Республіки Крим,органами місцевого самоврядування та місцевими органами  виконавчої влади

х

235 000

х

235 000

41030000

Субвенції

х

1 912 600

х

1 912 600

41034403

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

х

1 912 600

х

1 912 600

 

 ВСЬОГО доходів

49 500 000

34 262 600

29 500 000

83 762 600

             

 

6. СОЦІАЛЬНА СФЕРА

 

6.1. Демографічна ситуація

     У місті утримується  стала тенденція до природного приросту населення.

              Основні цілі, завдання та заходи на 2014 рік:

·         удосконалення системи охорони здоров’я населення шляхом реформування, зниження рівня смертності, професійних захворювань, побутового та виробничого травматизму та збільшення тривалості життя населення;

·         проведення комплексу виховних, інформаційно-пропагандистських та адміністративних заходів щодо запобігання соціальному сирітству, безпритульності та бездоглядності дітей, а також інформаційно-виховної кампанії щодо створення у суспільстві позитивного іміджу багатодітних сімей;

·         поліпшення планування сім’ї, вдосконалення системи надання відповідної кваліфікованої медичної допомоги сім’ям, які бажають мати дітей;

·         підвищення рівня та якості медичного забезпечення материнства і дитинства;

·         розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

·         створення умов для соціальної адаптації, підготовки до самостійного життя осіб з числа дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

·         забезпечення нарахування та виплати матеріальної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які перебувають під опікою (піклуванням)

·         запобігання дитячій бездоглядності, безпритульності в рамках реалізації заходів районної Комплексної Програми подолання дитячої бездоглядності

·          створення ефективної системи роботи з попередження та профілактики негативних явищ в молодіжному середовищі, сприяння формуванню здорового способу життя у молоді.

·         підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій, залучення їх до реалізації державної молодіжної політики

·         розвиток дошкільного і позашкільного виховання та освіти, включаючи сімейні форми;

·         забезпечення дітей у навчальних закладах екологічно чистими продуктами харчування та якісною питною водою;

·         зменшення масштабів зовнішньої, зокрема, трудової міграції молоді шляхом працевлаштування її через центри занятості;

·         подолання негативних наслідків старіння населення, забезпечення гідних умов життя старших вікових категорій (після 65 років), створення механізму залучення людей похилого віку до активного способу життя поза сферою трудової діяльності

            В результаті проведення цих та інших заходів прогнозується, що демографічна ситуація в місті поліпшиться. При цьому вихід із ситуації, що склалася, полягає не стільки в подоланні депопуляції, скільки у підвищенні якості життя населення, збереженні та відтворенні його життєвого і трудового потенціалу.

 

Відповідальні: виконком, міська рада.

 

 

6.2. Зайнятість населення та ринок праці

 

З метою підвищення продуктивної зайнятості населення, посилення соціального захисту громадян від безробіття в 2014 році передбачається здійснити комплекс заходів, спрямованих на поліпшення структури підготовки та перепідготовки кадрів, соціального захисту осіб, не здатних на рівних конкурувати на ринку праці, стимулювання підприємницької діяльності, у тому числі:
сприяти:
- збереженню та створенню нових робочих місць;
- укомплектуванню робочих місць працівниками на об’єктах, де організовано громадські роботи, у першу чергу з числа зареєстрованих безробітних;
- активізації професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації незайнятого населення відповідно до потреб економіки;
створити:
- умови для перенавчання осіб з особливими потребами за направленнями центру зайнятості та за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів;
- спеціалізовані робочі місця для працевлаштування людей з обмеженими фізичними можливостями;
- посилити мотивацію до праці та свідоме обрання робітничих професій, що користуються попитом на ринку праці,
- шляхом проведення системної профорієнтаційної роботи з незайнятим населенням.

В умовах нинішньої економічної ситуації основною метою є забезпечення соціальних гарантій громадян, збереження кадрового потенціалу підприємств , недопущення зростання рівня безробіття.

Першочергова увага приділятиметься підвищенню якості робочих місць та робітничих кадрів, підвищенню кваліфікації працюючих та забезпечення їх гідною заробітною платою.

 

Пріоритетні напрямки діяльності у 2014 році:

·        співпраця з районним фондом зайнятості населення, чітка організація прийому громадян, забезпечення резерву спеціалістів, які будуть готові перейти на подовжений робочий тиждень та подовжений робочий день для реєстрації громадян, у разі різкого збільшення числа звернень;

·        забезпечення виконання та фінансування програми громадських робіт в м.Вишневе на суму 15 тис.грн.;

·        збирання інформації у розрізі підприємств про адміністративні відпустки, скорочений режим роботи та можливі обсяги вивільнення;

·        організація виїзних зустрічей з керівниками і колективами підприємств, організацій, де відбуватиметься вивільнення працівників, для надання відповідної інформаційної допомоги та узгодження спільних дій;

·        активізація роботи з фондом зайнятості щодо вирішення проблем населення  міста в рамках прийнятих Програм зайнятості, зокрема щодо організації оплачуваних громадських робіт як напряму тимчасової зайнятості;

·        проведення роботи щодо розширення кола підприємств, які надають інформацію про наявність вільних робочих місць з належними умовами та гідною оплатою праці;

·        збільшення обсягів навчання під конкретні замовлення роботодавців за індивідуальними і модульними програмами;

·         стажування безпосереднього на виробництві, що забезпечує працевлаштування конкретних безробітних і задоволення потреб роботодавців;

·        проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з роботодавцями щодо використання вітчизняної робочої сили на підприємствах де працюють іноземні громадяни.

Відповідальні: виконком, міська рада

 

 

 

 

6.3. Соціальний захист населення

 

     З метою зростання доходів населення, підвищення рівня заробітної плати, недопущення зниження реальних доходів та реальної заробітної плати передбачається:
- забезпечення контролю за своєчасною і не нижче визначеного державою мінімального розміру оплатою праці;
- впровадження подальших заходів із легалізації трудових відносин та виплати заробітної плати.
        У 2014 році планується забезпечити зростання середньомісячної заробітної плати за рахунок росту мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника 1 тарифного розряду та недопущення утворення заборгованості з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах.

     У рамках програми  «Турбота» з метою підвищення охоплення соціальною підтримкою незаможних верств населення при раціональному використанні бюджетних коштів передбачається:
- надання матеріальної допомоги найбільш вразливим верствам населення на підставі рішень відповідних комісій з питань надання допомоги окремим категоріям населення;
- проведення урочистих заходів щодо вшанування ветеранів та інвалідів міста;
- установлення щомісячної стипендії особам, яким виповнилося 85,90, 95,100 років;
- надання виплат допомоги інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам.

- продовження забезпечення осіб з обмеженими фізичними можливостями спецавтотранспортом;
- соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- проведення заходів, приурочених до Дня Чорнобильської катастрофи та Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії;
- соціальний захист бездомних громадян.

 

План видатків у сфері соціального забезпечення на 2014 рік

згідно міської програми «Турбота»:

·         Надання з міського бюджету матеріальної допомоги малозабезпеченим жителям міста, цільової допомоги на лікування на загальну суму 350 тис.грн..;

·         Надання  матеріальної допомоги та соціальної підтримки ветеранам війни,інвалідам учасникам бойьових дій та їн.категоріям населення на суму 220,0тис.грн

·         Інші витрати на соціальну підтримку населення.

 

Відповідальні: виконком, міська рада.

 

6.4. Розвиток інформаційного простору


      З метою подальшого розвитку інформаційного простору передбачається здійснення комплексу заходів за пріоритетними напрямами:
- забезпечення відкритості в діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,
- прав громадян на отримання достовірної інформації, формування надійної системи зв’язку влади з громадськістю:
- широке висвітлення засобами масової інформації ходу реалізації реформ, ініційованих Президентом України, Кабінетом Міністрів України, місцевою владою, які спрямовані на поліпшення соціально-економічної ситуації в країні та регіоні;
- підготовка і доведення до редакції  газети «Наше місто» оперативної достовірної інформації з питань діяльності міської ради та виконкому, інформації щодо висвітлення подій державного та місцевого значення;
- забезпечення всебічного моніторингу та аналізу стану громадської думки, висвітлення пріоритетних питань державної політики, діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у засобах масової інформації з метою оперативного реагування на публікації у пресі, зворотній зв’язок між громадськістю та владою, відкритість влади та свободи слова.

План видатків у сфері розвитку інформаційного просторуна 2014 рік:

-забезпечити фінансування видатків на діяльність та  утримання КП «Інформ»  в сумі 630,0 тис.грн.

 

6.5. Освіта.
      З метою створення оптимальних умов для навчання та виховання дітей у 2014 році передбачається впровадження державних стандартів освіти.
   Передбачається:

- реконструкція будівлі  ДНЗ «Колобок» .
- довести рівень охоплення дітей дошкільною освітою до 80%;
- оснащення дошкільних закладів новим обладнанням та меблями спеціального призначення, впорядкування дитячих площадок;
- проведення капітальних ремонтів ДНЗ міста;
- завершення  будівництва 11 черги ЗОШ 1-111 ступенів № 1 (загальна вартість буд-ва -17 млн.грн).

 

6.6. Культура.
         З метою збереження та розвитку культурного потенціалу та національно-культурної спадщини передбачається:
- утримання Комунального  закладу «Палац культури і мистецтв»;
- початок  будівництва кінотеатру;
-  утримання міської дитячої бібліотеки;

- проведення роботи по вдосконаленню музейної справи міста,
- проведення основних міських культурно-мистецьких заходів,  відзначення державних та професійних свят, ювілейних та пам»ятних дат.

- участь в обласних, регіональних конкурсах та фестивалях.
    Реалізація вищезазначених заходів створюватиме можливості для удосконалення діяльності та матеріально-технічної бази закладів культури та для збереження творчих набутків та культурних традицій .

План видатків у сфері розвитку культури на 2014 рік:

-забезпечити фінансування видатків на діяльність та  утримання КП «Палац культури і мистецтв»  в сумі 530,0 тис.грн.

-проведення загальноміських заходів в сумі 643,4 тис.грн.

 

6.7.Фізична культура і спорт.
     З метою створення сприятливих умов для занять населення фізичною культурою і спортом вживатимуться заходи щодо формування здорового способу життя, в першу чергу дітей і молоді, популяризації масового і професійного спорту, передбачається:

-забезпечення функціонування дитячо-юнацькихгуртків спортивного спрямування,

- покращення фізкультурно-спортивної інфраструктури міста,
- залучення громадян до систематичних занять фізичною культурою та спортом за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення;
- проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи серед населення, у навчальних закладах;
- забезпечення статутної діяльності КП «СК «Вишневе»;
- проведення  загальноміських заходів,

           Передбачається збільшити чисельність населення, яке займається фізичною культурою і спортом, залучити до масових фізкультурно-спортивних заходів близько 3,5 тис. осіб.

План видатків у сфері розвитку фіз.культури на 2014 рік:

-забезпечити фінансування видатків на діяльність та  утримання СК «Вишневе»  в сумі 380,0 тис.грн.

-проведення заходів,стипендії в сумі 100,0 тис.грн.

 

7. ПЛАН ЕКОНОМІЧНОГО, СОЦІАЛЬНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ МІСТА НА 2014 РІК

 

 

Заходи програми

Термін виконання

Обсяги фінансування в 2014 р., тис. грн.

Отриманий результат, економічний ефект

Замовник
 робіт,
відповідальний

 

у тому числі за рахунок

 

 

 

Всього

державний
бюджет

місцевий бюджет

інші джерела

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Розвиток комунального господарства (будівництво, реконструкція, кап.ремонт)

2014

22321,2

11878,3

9852,9

590,0

покращення якості надання послуг та забезпечення жителів міста

 

1

Реконструкція теплопункту з установкою ІТП по залежній схемі опалення житл.будинку по вул.Чорновола 42 б

 

300,0

0

300,0

 

 

КП "Вишнівсь
теплоенерго"

2

Реконструкція квартальної бойлерної по вул.Жовтнева,13

 

500,0

0

500,0

0

 

КП "Вишнівсь
теплоенерго"

3

Реконструкція котла ПТВМ -30 М на котельні  по вул.Київська (із встановленням теплоутилізатора )

 

950,0

0

950,0

0

 

КП "Вишнівсь
теплоенерго"

4

Проект реконструкції газогенераторного комплекса,працюючого на деревних відходах на котельні №2 по вул.Чорновола,1

 

500,0

0

500,0

0

 

КП "Вишнівсь
теплоенерго"

5

Проект реконструкції котла ДКВР-20/13 по переводу на вугілля на котельні по вул.Київська,11

 

400,0

0

400,0

0

 

КП "Вишнівсь
теплоенерго"

6

Кап.ремонт дитячих та спортивних майданчиків

 

300,0

0

300,0

0

 

КП"УМГ"

7

Кап.ремонт  ліфтів  в житлових будинках за адресами  Балукова1-а,5, Щорса,10

 

1837,0

1403,0

434,0

0

 

КП"УМГ"

8

Реконструкція вузла обліку газу на ГРП
 котельні №1 по вул..Київська,11

 

288,4

 

288,4

 

 

КП "Вишнівсь
теплоенерго"

9

Реконструкція вузла обліку газу на
 котельні №3 по вул.Першотравнева,9

 

143,8

 

143,8

 

 

КП "Вишнівсь
теплоенерго"

10

Кап.ремонт покрівлі житлових будинків 

 

1704,0

0

1704,0

0

 

КП"УМГ"

11

Кап.ремонт прибудинкової території вул.Жовтнева,22

 

383,0

 

383,0

 

 

КП"УМГ"

12

Кап.ремонт внутрішньодворового проїзду по вул.Червоноармійська,3

 

360,0

0

360,0

0

 

КП"УМГ"

13

Кап.ремонт житлових будинків з утеплення фасадів за адресою Вітянська,1,Жовтнева,17, Л.Українки,33а

 

345,0

 

345,0

 

 

КП"УМГ"

14

Кап.ремонт відмостки  за адресами:вул. Ватутіна 16, Вітянська,11, Святошинська 37,39,7,Південна,1

 

240,0

0

240,0

0

 

КП"УМГ"

15

Кап.ремонт  житлових будинків(герметизація стиків) 

 

200,0

0

200,0

0

 

КП"УМГ"

16

Капітальний ремонт приміщень гуртожитків по вул.Святошинська,42,46

 

1200,0

 

700,0

500

 

КП ГГК

17

Кап.ремонт ділянки сталевої водопровідної мережі Ду-600 довжиною 100м/п на ПЄ400 за адресою вул.Київська2(територія виробничої бази УМГ)

 

310,0

0

310,0

0

 

КП "Вишнівськ
водоканал"

18

Кап.ремонт ділянки сталевої водопровідної мережі Ду-600  на ПЄ400-430 м/п    від перехрестя вул.Київська та вул.Жовтнева до гаражного кооперативу "Озерний"

 

980,0

980,0

0,0

0

 

КП "Вишнівськ
водоканал"

19

Будівництво резервуара чистої води на 3000 куб.м. на ВНС по вул.Промислова,2

 

5900,0

5900,0

 

0

 

КП "Вишнівськ
водоканал"

20

Проект будівництва каналізації по вул.Гоголя м.Вишневе

 

20,62

 

20,62

 

 

КП "Вишнівськ
водоканал"

21

Проект будівництва каналізації по вул.Фрунзе м.Вишневе

 

50,00

 

50,00

 

 

КП "Вишнівськ
водоканал"

22

Проект будівництва резервуара чистої води по вул.Промисловій м.Вишневе

 

44,4

 

44,4

 

 

КП "Вишнівськ
водоканал"

23

Придбання  засобів вимірювання об"єму видобутої води із установкою на свердловинах

 

700,0

700

0,0

0

 

КП "Вишнівськ
водоканал"

24

Кап.ремонт ділянки каналізаційної мережі по провул.Радянському 78 м/п

 

150,0

0

150,0

0

 

КП "Вишнівськ
водоканал"

25

Кап.ремонт водогону Ду-100 довжиною 450м/п на ПЄ Ду-250 на ділянці за адресою  Вишневе- хутір Фермерський(свердловини "Артемівські)

 

370,0

0

370,0

0

 

КП "Вишнівськ
водоканал"

26

Реконструкція водогону Ду-300  із свердловин "Артемівські" по вул.Жовтнева(ринок) дві нитки по 157 м/п

 

450,0

450,0

0,0

0

 

КП "Вишнівськ
водоканал"

27

Розробка проектів будівництва 2х свердловин по вул.Київській

 

70,0

0

70,0

0

 

КП "Вишнівськ
водоканал"

28

Придбання спецтехніки-мусоровоза з боковим навантаженням на базі автомобіля МАЗ (2 шт)

 

1500,0

1485,0

15,0

0

 

КП"УМГ"

29

Придбання спецтехніки-екскаватора-навантажувача JCB-4CX

 

970,0

960,3

9,7

0

 

КП"УМГ"

30

Внески до статутного капіталу

 

1065,0

 

1065,0

 

 

КП"УМГ"

31

Придбання та установка частотного перетворювача  димососа котла ПТВМ-30 на котельні №1 по вул.Київська,11

 

90,0

0

0,0

90

 

КП "Вишнівсь
теплоенерго"

 

2.Благоустрій міста, капітальний ремонт та реконструкція доріг, інше:

2014

4218,2

1912,6

2305,6

0,0

покращення рівня проживання та благоустрою

 

32

Встановлення меж міста(заг.фонд)

 

100,0

 

100,0

 

 

Виконавчий комітет міської ради

33

Кап.ремонт тротуару по вул.Піонерська

 

430,0

0

430,0

0

 

КП"УМГ"

34

Кап.ремонт тротуару по вул.Л.Українки

 

199,0

 

199,0

0

 

КП"УМГ"

35

Кап.ремонт тротуару по вул.Червоноармійська

 

210,0

0

210,0

0

 

КП"УМГ"

36

Кап.ремонт доріг та тротуарів(субвенція)

 

1912,6

1912,6

0,0

0

 

КП"УМГ"

37

Придбання обладнання для потреб благоустрою міста

 

33,0

 

33,0

 

 

КП"УМГ"

38

Капітальний ремонт тротуару по вул.Жовтнева  на розі з вул.Святошинська

 

203,4

 

203,4

 

 

КП"УМГ"

39

Розроблення проекту будівництва шляхопроводу м.Вишневе

 

250,0

 

250,0

 

 

Виконавчий комітет міської ради

40

Розроблення проекту будівництва в"їзного знаку та скверу м.Вишневе

 

100,0

 

100,0

 

 

Виконавчий комітет міської ради

41

Проведення експертної оцінки землі

 

30,0

 

30,0

 

 

Виконавчий комітет міської ради

42

Придбання технічних засобів- відео та комп"ютерного обладнання ( для системи відеоспостереження)

 

99,0

 

99,0

 

 

Виконавчий комітет міської ради

43

Землеустрій  та інвентаризація земель (заг.фонд)

 

201,2

 

201,2

 

 

Виконавчий комітет міської ради

44

Проект виготовлення містобудівної документації "Внесення змін до генерального плану міста"

 

450,0

 

450,0

 

 

Виконавчий комітет міської ради

 

3.Розвиток закладів соціально-культурної сфери (будівництво, реконструкція, кап.ремонт):

2014

42256,6

20107,8

22148,8

0,0

Покращення матеріально технічного стану будівель та приміщень,
збільшення потужності

 

45

Будівництво незавершеного об"єкту- приміщення дитячої поліклініки по вул.Жовтневій 31-а м.Вишневе

2013-2014

5295,768

5240,810

54,958

0

 

КП"УМГ"

46

Придбання обладнання для дитячої поліклініки м. Вишневе вул. Жовтнева 31а

2013-2014

453,494

448,959

4,535

 

 

КП"УМГ"

47

Проект та реконструкція приміщення по вул.Святошинська 29 (міська рада)

 

1500,0

0

1500,0

0

 

Виконавчий комітет міської ради

48

Проект  реконструкції будівлі дитячого садка за адресою вул.Святошинська,48
м.Вишневе

 

394,3

 

394,3

 

 

Виконавчий комітет міської ради

49

Реконструкція будівлі дитячого садка за адресою вул.Святошинська,48
м.Вишневе

 

6700,0

 

6700,0

0

 

ДНЗ Колобок

50

Реконструкція ДНЗ (ясла-садок) "Яблунька"

 

9270,4

9270,4

0,0

0

 

 

51

Реконструкція ДНЗ (ясла-садок) "Ромашка"

 

3692,6

3692,6

0,0

 

 

 

52

Проект та реконструкція футбольного поля та прилеглої території по вул.  Жовтневій

 

10000,0

 

10000,0

0

 

КП"УМГ"

53

Реконструкція приміщення Вишнівської міської лікарні по вул. Машинобудівників із встановленням томографа

 

1470,0

1455,0

15,0

0

 

міська лікарня

54

Кап.ремонт  будівлі РАЦС по вул.Жовтневій,27

 

180,0

 

180,0

 

 

Виконавчий комітет міської ради

55

Видатки на кап. ремонт та придбання обладнання ДНЗ міста

 

3300,0

0

3300,0

0

 

ДНЗ

 

Всього:

 

68796,0

33898,7

34307,3

590,0