Що необхідно знати про коронавірусну інфекцію?

Back Виконком Діков Ілля Валерійович

Діков Ілля Валерійович

міський голова м.Вишневе

 

Діков Ілля ВалерійовичЗабезпечує здійснення у межах наданих законодавством повноважень органів виконавчої влади на території м.Вишневе, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України.

Організує в межах, визначених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, роботу міської ради та її виконавчого комітету.

Вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету, штатів, встановлених відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України.

Вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради.

Вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету міської ради.

Скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради.

Координує роботу першого заступника міського голови, заступників міського голови, керуючої справами виконкому.

Здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчим комітетом.

Призначає на посади та звільняє з посад керівників і працівників відділів, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних  навчальних  закладів.

Вносить на розгляд ради пропозиції щодо заснування засобів масової інформації міської ради, проводить призначення і звільнення їх керівників.

Підписує рішення ради та її виконавчого комітету.

Забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання.

Скликає загальні збори громадян за місцем проживання.

Забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, міської ради, її виконавчого комітету.

Є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою.

Представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також  у міжнародних відносинах відповідно до законодавства.

Звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради.

Укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради.

Веде особистий прийом громадян.

Забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань.

Бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України ”Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені до відання її виконавчих органів.

Видає розпорядження у межах своїх повноважень.

Користується іншими правами, які передбачені законодавством.

Визначає основні напрями здійснення у місті державної кадрової політики.

Взаємодіє з осередками політичних партій та громадських організацій, релігійних конфесій, аналізує та узагальнює їх позиції з найважливіших питань суспільного життя міста, сприяє їх консолідації в проведенні соціально-економічних реформ та побудови демократичної правової держави.

Очолює цивільну оборону міста та спрямовує мобілізаційну роботу в місті.

Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою міста на відкритій зустрічі з громадянами.За рішенням сесії міської ради звітується перед міською радою про роботу виконавчого комітету міської ради.

Координує діяльність виконкому з кадрових та фінансово-бюджетних питань.

Міський голова контролює діяльність всіх підрозділів міської ради і її виконавчого комітету щодо виконання покладених на них завдань та організовує роботу комісій, робочих груп, консультативно-дорадчих органів, що утворюються розпорядженнями міського голови, які він очолює.